Nabídka mateřské školy

V předškolním věku si dítě utváří svůj pohled na svět. Nachází se v počátcích svého citového i sociálního vývoje, učí se poznávat svět svými smysly. Pro nás pedagogy, vychovatele i rodiče je to nejpříhodnější čas, kdy začít seznamovat dítě s výše citovanými hodnotami a postoji. V týdenním režimu jsou naše činnosti doplněny různými kroužky a činnostmi.

 

Zaměření Akimovy školičky vychází z přirozených potřeb dětí, pomáhají jim pochopit sebe sama, okolní svět, porozumět jeho dění a orientovat se v něm. Nabízené činnosti jsou praktické i intelektové povahy. Rozvíjejí intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubují jeho poznání, obohacují jeho praktickou zkušenost a zvyšují praktickou využitelnost toho, co se dítě naučí. Obsah doplňuje každodenní činnosti ze života dětí v Akimově školičce jako je např. příchod a odchod  ze školky, půjčování a úklid hraček, volné hry dětí, komunikace, odpočinek, příprava na různé činnosti, osobní hygiena, stolování, přijímání potravy a tekutin, tvorba a respektování pravidel, společenské chování, převlékání se, návštěva muzeí, divadel, výstav a cestování v hromadných dopravních prostředcích.

 

Hlavní integrovaný blok školního vzdělávacího programu Akimovy školičky „Co se skrývá v jednom roce“ se skládá z dílčích integrovaných bloků, jejichž názvy, obsah a doba realizace je uspořádána dle ročních dob a svátků. Tyto bloky doplňuje celoroční integrovaný blok se  zaměřením na prevenci společensky nežádoucích jevů „S dráčkem Soptíkem objevujeme nebezpečí světa“ a tříletý projekt environmentální výchovy „Hádanky skřítka Zvolínka“, který se skládá z dílčích ročních bloků - Zelené hádanky skřítka Zvolínka, Modré hádanky skřítka Zvolínka a Putování se skřítkem Zvolínkem do pohádkové říše skřítků. A integrovaným blokem „Příprava předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky“ připravujeme děti na zvládnutí přechodu na ZŠ po stránce vědomostní, dovednostní a psychické. Vzdělávací nabídka je plně v souladu s RVP PV. Integrované bloky jsou dostatečně obsáhlé, aby pokryly očekávané výstupy a dílčí vzdělávací cíle ve všech vzdělávacích oblastech, které stanovuje RVP PV.

 

Metoda práce s dětmi je postavena na metodách kooperativního a prožitkového učení hrou, která je založena na přímých zážitcích dítěte podporujících dětskou zvídavost, potřebu zkoumat, objevovat a získávat nové zkušenosti. Dále na situačním učení, založeném na vytváření a využívání situací, které přináší běžný denní život. A v neposlední řadě na spontánním sociálním učení postaveném na principu přirozené nápodoby.

Partneři:

Copyright © 2013, Akimova školička. Všechna práva vyhrazena. Redakční systém: Grafické a webové studio