Školka nabízí

přijímáme děti během celého školního roku :)

Kvalitní vzdělávání začíná u nás

V předškolním věku si dítě utváří svůj pohled na svět. Nachází se v počátcích svého citového i sociálního vývoje, učí se poznávat svět svými smysly. Pro nás pedagogy, vychovatele i rodiče je to nejpříhodnější čas, kdy začít seznamovat dítě s výše citovanými hodnotami a postoji. V týdenním režimu jsou naše činnosti doplněny různými kroužky a činnostmi. 

Příprava na ZŠ

Soustředíme se na - rozvoj poznání, sluchovou analýzu a syntézu, matematické představy, grafomotoriku, logopedii, dopravní výchovu. Celá příprava je vedena formou 

"Hry na školu"

Angličtina

Výuka anglického jazyka dětí v Akimově školičce probíhá formou her, zpěvu a dramatickou činností. Cílem této výuky je seznámení s cizím jazykem.

Logopedie

Rozvoj jazykových rovin v ontogenezi řeči dítěte (morfologicko-syntaktické, lexikálně-sématické, foneticko-fonologické a pragmatické) dechová, fonační a artikulační cvičení, rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, výchova ke správné výslovnosti

Lyžování

Základ výuky tvoří Česká škola lyžování od všeobecné lyžařské průpravy po řezané (carvingové) oblouky a smykové (s přeskokem, v boulích, v hlubokém sněhu s přibrzděním) oblouky. Výuka je doplněna řadou metodických postupů z vlastních dlouholetých zkušeností s výukou dětí předškolního věku

Plavání

Lekce plavání zahrnují výuku základních plaveckých dovedností a samozřejmě i nejrůznější vodní hrátky a skotačení. Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle dovedností. Po celou dobu se o děti stará dvoučlenný pedagogický doprovod a v bazénu dvě zkušené instruktorky plavání. Do odvolání zrušeno :(

Lezení

Děti mají od narození přirozenou touhu lézt a objevovat. Jsou zvídavé a překonávat překážky je pro ně hrou a zároveň však obrovskou výzvou. Lezení u dětí přirozeně rozvíjí jejich motoriku, obratnost, sílu, orientaci a nervosvalovou koordinaci. Kroužek lezení je veden zábavnou a hravou formou. MŠ má vlastní lezeckou stěnu.

Cyklistika

Děti jízdu na kole milují. Jakmile udrží rovnováhu a poprvé šlápnou do pedálu je vyhráno. Od tohoto okamžiku už chtějí jen jezdit. Proto máme ve školce kroužek cyklistiky. Je to další přirozená sportovní aktivita, která se dokonale propojí s cestováním a poznáváním okolí.

Zdravotní tělesná výchova

Zaměřujeme se na protahovací, posilovací, balanční, relaxační a koordinační cvičení. Využíváním "balancování" a zapojování hlubokých svalů odstraňujeme svalovou nerovnováhu, pomáháme správně zpevnit tělo a zlepšit jeho držení. Vše pod vedením zkušeného pedagoga. 

Vycházky a výlety

V blízkosti školky se nachází přírodní rezervace Zvolská Homole. Tato lokalita nabízí dětem možnost pohybovat se v přirozeném prostředí přírody. Výlety pořádáme turistické, nebo za divadlem, muzeem a výstavami. Vše autobusem, vlakem, metrem nebo tramvají.

Výtvarná výchova

Výtvarné činnosti jsou zaměřeny na vytváření tematických prací různými výtvarnými technikami. Děti si zde mohou procvičit svou kreativitu, jemnou motoriku a grafomotoriku. Vyzkouší si práci s různými pomůckami a materiály. Téma je vždy voleno dle vzdělávací nabídky a jejich tematických bloků  

Dramatická a hudební výchova

Dětem hrajeme nejčastěji maňáskové divadlo, nebo činohru a následně děti samy mohou zahrát svou verzi divadelního představení. Děti mají možnost zapojit se do společných aktivit, jako jsou zpěv, pohyb, poslech a hra na Orffovy hudební nástroje

Dětské oslavy a akce s rodiči

Narozeniny dětí slavíme při odpolední svačině a po ní. Děti mají prostřen velký stůl a dle možností rodičů je připraven i dort. Z akcí pořádáme Halloween, zdobení vánočních perníčků, pálení čarodějnic, otevírání studánky, rozloučení s předškoláky, raftování, lyžařské pobyty na horách.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu
Vytvořte si webové stránky zdarma!